خبــر برگزیده

کمیسیون بانوان

خانم دکتر نسترن احمدی

عضو هیات مدیره کمیسیون بانوان خانه صنعت،معدن و تجارت استان یزد

 

مـرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم

هـوادارانِ کویش را چـو جـانِ خویشـتن دارم

صفایِ خـلوتِ خـاطر از آن شمـعِ چِگِل جـویم

فـروغِ چشـم و نـورِ دل از آن مــاهِ خُتَن دارم

 

- رسالت اساسی کمیسیون بانوان آموزش توانمندسازی بانوان، پژوهش در حوزه شناسایی مشکلات بانوان تحصیل کرده برای ورود به بازار کار و شناسایی دانشجویان مستعد میباشد.

- کمیسیون بانوان مکانی امن برای طرح مشکل بانوان استان در حوزه صنعت میباشد.

 

 

 تاریخ ثبت : 16 اسفند 1401
  آخرین به روزرسانی : 16 اسفند 1401