خبــر برگزیده

دپارتمان محیط زیست

خدمات دپارتمان محیط زیست

  1. ارائه خدمات جهت اجرای برنامه های آموزشی و فرهنگی
  2. ارائه مشاوره در راستای مدیریت و کاهش آلاینده های صنایع در بخش های مختلف (هوا ، پساب ، پسماند و صوت )
  3. ارائه خدمات مشاوره جهت نصب سیستم های کنترلی آلاینده ها در بخش های هوا ، پساب ( بهداشتی و صنعتی ) ، مدیریت پسماند و ...
  4. هماهنگی جهت بازدید مدیران و کارشناسان صنایع از تجربه موفق شرکت ها در راستای اجرای فرآیندهای کنترلی جهت کاهش آلاینده های محیط زیست
  5. انجام خدمات مشاوره جهت پیاده سازی دستورالعمل های زیست محیطی در صنعت
  6. مشاوره جهت اجرا و پیاده سازی دستورالعمل های صنعت سبز در صنایع استان
  7. مشاوره در راستای ارتباط بین صنعت و دانشگاه در حوزه محیط زیست
  8. مشاوره در راستای معرفی شرکت های کارآمد و متخصص جهت کاهش آلاینده های محیط زیست
  9. ارائه خدمات مشاوره جهت ارائه جلسات مشترک با سازمان حفاظت محیط زیست و بهره مندی از نظرات متخصصین آن حوزه

 تاریخ ثبت : 1 شهریور 1401
  آخرین به روزرسانی : 2 اسفند 1401