خبــر برگزیده

آیین نامه ایمنی سامانه اتصال زمین

متن بازنگری شده آیین نامه ایمنی سامانه اتصال زمین که در شورای عالی حفاظت فنی به استناد مواد 85 و 86 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تائید و به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است به پیوست ارسال می گردد.

گروه: بخشنامه ها و قوانین

تاریخ صدور : 2 بهمن 1401

دریافت فایل بخشنامه
  تاریخ ثبت : 22 اسفند 1401
 257