خبــر برگزیده

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش مواد اولیه سموم

مجتمع شیمیایی آبیک وابسته به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در نظر دارد با برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به فروش 4 قلم مواد اولیه سموم(تکنیکال و حلال) اقدام نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه نمایید:

گروه: بخشنامه ها و قوانین

تاریخ صدور : 23 شهریور 1400

دریافت فایل بخشنامه
  تاریخ ثبت : 23 شهریور 1400
 79