خبــر برگزیده

فراخوان حضور در برنامه صنعت هوشمند

شرکت شهرک های صنعتی استان یزد، با هدف توسعه فناوری های نظام مدیریت و هوشمند سازی صنعت، در قالب برنامه "صنعت هوشمند" نسبت به برگزاری دوره های آموزشی، رویداد و همچنین حمایت مالی از قراردادهای استقرار سیستمهای مدیریت هوشمند در واحدهای صنعتی، اقدام می نماید.
 لذا از کلیه شرکت های دارای سابقه در ارزیابی و مشاوره و استقرار اینترنت اشیا در صنعت، تامین کنندگان ابزار و قطعات و یا واحدهای صنعتی متقاضی هوشمندسازی در خواست می نماید نسبت به تکمیل فرم ذیل تا پایان شهریور اقدام نمایند:
http://yun.ir/Smartfactory

گروه: بخشنامه ها و قوانین

تاریخ صدور : 20 شهریور 1400

  تاریخ ثبت : 20 شهریور 1400
 103