خبــر برگزیده

مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن

مصوبات یکصد و پانزدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باموضوع قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آئین نامه اجرایی آن طی نامه شماره ۶۰/۷۵۹۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ توسط قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

گروه: بخشنامه ها و قوانین

تاریخ صدور : 30 مرداد 1400

دریافت فایل بخشنامه
  تاریخ ثبت : 2 مرداد 1400
 175