خبــر برگزیده

برگزاری نشست هیئت مدیره انجمن لعاب و رنگدانه های سرامیکی ایران در خانه صمت یزد

این نشست به منظور بررسی و امکان سنجی تدوین استاندارد لعاب با همکاری دانشگاه و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان در محل دفتر انجمن لعاب و رنگدانه های سرامیکی ایران واقع در خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد تشکیل شد.

در این جلسه مقرر گردید کمیته ای مرکب از صنعتگران و متخصصین این حوزه در اولین فرصت به همراه نماینده دانشگاه و موسسه تحقیقات صنعتی ایران نسبت به بررسی، تدوین موضوع و ارائه آن به هیئت مدیره انجمن اقدام نمایند.

کد خبر: 1871
  تاریخ خبر : 18 شهریور 1400
 مدیر روابط عمومی
 105