خبــر برگزیده

پاسخ وزارت کار به استعلام دوم سازمان امور مالیاتی در مورد مصادیق کمک هزینه های رفاهی و انگیزه ای

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به استعلام سازمان امور مالیاتی، مصادیق سایر کمک هزینه های رفاهی مشمول معافیت را اعلام کرد. بنا بر اظهار نظر معاونت روابط کار وزارت کار، معافیت مزایای رفاهی و انگیزه ای از شمول مواد ۸۲و۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج هستند.

گروه: بخشنامه ها و قوانین

تاریخ صدور : 14 شهریور 1400

دریافت فایل بخشنامه
  تاریخ ثبت : 18 شهریور 1400
 152