خبــر برگزیده

مشارکت با بخش خصوصی در قبال محدوده های امیدبخش حاصل از اکتشاف

 مصوبه شورای عالی معادن با موضوع مشارکت با بخش خصوصی در قبال محدوده های امیدبخش حاصل از اکتشاف پهنه های پروانه های اکتشاف حاصله ابلاغ شد.

گروه: بخشنامه ها و قوانین

تاریخ صدور : 5 مرداد 1400

دریافت فایل بخشنامه
  تاریخ ثبت : 5 مرداد 1400
 107