قوانين و بخشنامه‌ها

توقف اقدامات قانونی و اجرایی بانکهای عامل در خصوص بدهکاران ارزی

موضوع بخشنامه: تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع تولید
شماره بخشنامه: 94/62981
واحد صادركننده: بانک مرکزی
تاریخ صدور: 1394/03/12


ثبت‌کننده در سیستم: خانه صنعت و معدن
تاریخ ثبت: 1394/4/2 11:01:43
تعداد مطالعه 2411 مرتبه بوده است.