قوانين و بخشنامه‌ها

تسهیل قوانین و مقررات بانکی برای حمایت از بنگاههای تولیدی

شماره بخشنامه: 224306
واحد صادركننده: بانک مرکزی
تاریخ صدور: 1393/08/21


ثبت‌کننده در سیستم: خانه صنعت و معدن
تاریخ ثبت: 1393/11/5 10:52:27
تعداد مطالعه 2369 مرتبه بوده است.