عناوین خبری
> گروه اخبار > پژوهش های کارگروه خانه صنعت


مبارزه با فساد در کشورهای مختلف
پژوهشگر: فهیمه السادات میرجلیلی ، کارشناس خانه صنعت،معدن و تجارت استان یزد ادامه...

نگارنده: خانه صنعت و معدن
بازدید کننده: 2395


عملکرد کشور ترکیه در حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط
پژوهشگر: حمیده السادات نظام الحسینی، کارشناس خانه صنعت،معدن و تجارت استان یزد ادامه...

نگارنده: خانه صنعت و معدن
بازدید کننده: 2634


اعطای نقش بیشتر به بنگاه های کوچک و متوسط در دولت کره جنوبی
پژوهشگر: فهیمه السادات میرجلیلی- کارشناس خانه صنعت،معدن و تجارت استان یزد ادامه...

نگارنده: خانه صنعت و معدن
بازدید کننده: 2076


تجربه کشور مالزی در حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط
پژوهشگر : مریم ابراهیمی فر - کارشناس خانه صنعت ، معدن و تجارت استان یزد ادامه...

نگارنده: خانه صنعت و معدن
بازدید کننده: 1989


نگاهی به ایجاد و اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور
پژوهشگر : حمیده السادات نظام الحسینی - کارشناس خانه صنعت ، معدن و تجارت استان یزد ادامه...

نگارنده: خانه صنعت و معدن
بازدید کننده: 2688


بررسی اصلاحات کشورکره جنوبی در فضای کسب وکار و الگو قرار گرفتن برای کشور ایران
پژوهشگر : فهیمه السادات میرجلیلی - کارشناس خانه صنعت ، معدن و تجارت استان یزد ادامه...

نگارنده: خانه صنعت و معدن
بازدید کننده: 2667


اقتصاد تولید محور ، لازمه توسعه کشور
پژوهشگران :حمیده السادات نظام الحسینی،فهیمه السادات میرجلیلی ادامه...

نگارنده: خانه صنعت و معدن
بازدید کننده: 2350